1. Startsida
  2. Evenemang
  3. Bokningsvillkor

Bokningsvillkor

Nedan finner du bokningsvillkoren för de evenemang (seminarier/kurser/konferenser) som IVL är arrangör av och där inga andra villkor angetts.

Kostnadsbelagda evenemang

Anmälan till evenemang (seminarier/kurser/konferenser) arrangerade av IVL Svenska Miljöinstitutet är ej bindande fram till 30 dagar före evenemanget, därefter bindande. Mindre än 30 dagar före evenemanget kan man överlåta deltagarplatsen till en kollega i samma organisation, detta ska meddelas IVL:s kontaktperson för evenemanget. Uppgift finns i samband med bokningsbekräftelse.

Vid betalning via faktura skickas denna tidigast 30 dagar innan evenemanget och ska betalas inom 30 dagar. Priserna är exklusive moms om inget annat meddelats.

Ej kostnadsbelagda evenemang

Anmälan till kostnadsfria evenemang arrangerade av IVL Svenska Miljöinstitutet är ej bindande. Dock bör eventuell avbokning ske senast dagen innan till IVL:s kontaktperson för evenemanget. Uppgift finns i samband med bokningsbekräftelse.

NO-Show-avgift

I de fall som evenemanget har en NO-Show-avgift ska eventuell avbokning ske senast dagen innan, en avgift på 500 kr exklusive moms debiteras vid frånvaro utan avbokning (s.k. NO-Show-avgift). Det är även möjligt att låta en kollega från samma organisation delta i ditt ställe. Detta ska meddelas IVL:s kontaktperson för evenemanget. Uppgift finns i samband med bokningsbekräftelse. NO-Show-avgift gäller endast de evenemang där detta framgår.

Booking conditions

Below you will find the booking conditions for the events (seminars / courses / conferences) by which IVL is the organizer and where no other conditions are stated.

Paid events

Registration for events (seminars / courses / conferences) arranged by IVL Swedish Environmental Research Institute are non binding until 30 days before the event, then binding. Less than 30 days before the event, you can change participant to a colleague in the same organization, this must be notified to IVL's contact person for the event. Task is available in booking confirmation e-mail.

When paying by invoice, this is sent no earlier than 30 days before the event and must be paid within 30 days. Prices are exclusive of VAT unless otherwise stated.

Free events

Registration for free events arranged by IVL Swedish Environmental Institute is not binding. However, any cancellation should take place no later than the day before to the IVL's contact person for the event. Task is available in connection with booking confirmation.

No-Show fee

In cases where the event has a NO-Show fee, any cancellation must be made no later than the day before, a fee of SEK 500 excluding VAT will be charged in case of absence without cancellation (so-called NO-Show fee). It is also possible to have a colleague from the same organization participate in your place. This should be notified to IVL's contact person for the event. Task is available in connection with booking confirmation. NO-Show fee applies only to events where this is stated.

Prenumerera på våra nyhetsbrev