Byggandets klimatpåverkan

Denna studie har som syftet att lyfta frågan om byggprocessens klimatpåverkan för att öka kunskapen hos byggsektorn, myndigheter och politiker.

Sammanfattning

Klimatpåverkan från byggnaders energianvändning är ett mycket diskuterat och relativt väl utforskat område. Dock är inte klimatpåverkan från byggprocessen, inklusive tillverkning av byggmaterial, byggtransporter och produktionen på byggarbetsplatserna lika väl belyst. Under 2014 genomfördes en studie ur ett livscykelperspektiv rörande klimatpåverkan från Blå Jungfrun, ett lågenergihus med stomme i betong. Studien genomfördes av forskare på KTH och IVL. Det här projektet är en uppföljning av Blå Jungfrun-studien; med syftet att ur ett livscykelperspektiv studera klimatpåverkan av ett nybyggt flerbostadshus - i flera våningar och med stomme i trä. Den studerade byggnaden är ett av de två åttavåningshusen i kvarteret Strandparken i Sundbyberg, med Folkhem som entreprenör och byggherre. Den internationella standarden EN 15978 ligger till grund för beräkningarna av klimatpåverkan. Detta innebär att beräkningar utförs med s.k. bokförings-LCA. Enligt standarden ingår alla delar av byggnadens livscykel motsvarande modul A-C i standarden.

Strandparkens klimatpåverkan över hela livscykeln, det vill säga från utvinning av naturresurser, byggprocessen, användningsskedet till och med slutskedet, uppgår till drygt 700 kg CO2e/m2 för en analysperiod på 50 år. Byggprocessen, exklusive markarbeten står för 265 kg CO2e/m2 eller 38 procent av totala klimatpåverkan över en analysperiod på 50 år.

Prenumerera på våra nyhetsbrev