Byggsektorns Miljöberäkningsverktyg BM1.0

I branschen finns idag ett gemensamt regelverk med standarder för hur en LCA ska göras för insatsvaror och byggnader. I det här projektet har vi utvecklat ett sådant LCA-beräkningsverktyg ”Byggsektorns Miljöberäkningsverktyg” (BM) som resulterar i en klimatdeklaration för en byggnad vilken som helst.

Sammanfattning

Projektet ”Branschgemensamt miljöberäkningsverktyg för byggnader” är en fortsättning på projektet "Verktygslåda för marknadsimplementering av LCA i byggandet", där vi identifierade ett behov av ett öppet miljöberäkningsverktyg för att göra livscykelanalyser för alla slags byggnader. Detta behov styrks av Boverkets utredning om möjligheterna att använda livscykelanalys (LCA) kopplat till byggregler och som ett branschgemensamt sätt för att styra mot en mer hållbar byggd miljö och effektiv användning av naturresurser.

I branschen finns idag ett gemensamt regelverk med standarder för hur en LCA ska göras för insatsvaror och byggnader. Ett hinder för en bredare användning av LCA är att det saknas ett öppet verktyg som ger entydigt beräkningsresultat som beskriver byggnadens miljöprestanda. I det här projektet har vi utvecklat ett sådant LCA-beräkningsverktyg ”Byggsektorns Miljöberäkningsverktyg” (BM) som resulterar i en klimatdeklaration för en byggnad vilken som helst.

Verktyget är designat för att göra klimatdeklarationen så enkel som möjligt, men samtidigt tillräckligt omfattande för att möjliggöra jämförelser mellan olika konstruktionslösningar. Verktyget har utvecklats i samarbete med aktörer som har stor påverkan på de krav som ställs vid upphandling och vid utformning av byggnader. På så sätt bidrar projektet till sektorns miljöarbete och uppfyllandet av de nationella miljömålen.

I ett längre perspektiv är ambitionen att en hel livscykel ska inkluderas i Byggsektorns Miljöberäkningsverktyg. Detta skulle då även inkludera driftens energianvändning. Trots det ser vi framför oss att man i en klimatdeklaration skiljer på själva byggnadens och driftenergins klimatpåverkan, eftersom energianvändningens klimatpåverkan är starkt beroende av de antaganden som görs om det framtida energisystemet.

IVL driver nu ett kompletterande projekt med medel från Energimyndigheten, ”Öppet klassningssystem som styrmedel för resurs- och energieffektiva byggnader” (projekt nr 43917), som utreder möjligheterna att ta fram branschgemensamma energiscenarion som skulle kunna implementeras i Byggsektorns Miljöberäkningsverktyg. Visionen är att Byggsektorns Miljöberäkningsverktyg ska bidra till en mer hållbar framtid och samtidigt stimulera till mer energi- och resurseffektiva byggnader som har minimal klimatpåverkan.

Prenumerera på våra nyhetsbrev