Delningskultur i Gröna Solberga.

Delningskultur i Gröna Solberga

IVL Svenska Miljöinstitutet har tillsammans med Stockholmshem och med stöd av ÅWL arkitekter och Lunds universitet, undersökt och utvecklat formerna för hur ett bostadsbolag kan underlätta för delning mellan boende.

Projektet har velat fördjupa förståelsen för de sociala sammanhangen kring delning i ett relativt litet men representativt bostadsområde i Stockholm och utveckla en modell för hur bostadsbolag kan utnyttja potentialen för delning i befintliga sammanhang för att stärka sambanden mellan befintliga och nya områden.

Rekommendationer som ett resultat av projektet:

Tänk på att empowerment är en process inte ett projekt

 • Utgå från samhällsengagemang och intresse
 • Erbjud stöd för praktiska utmaningar och uppskalning
 • Titta på lösningar i olika skalor
 • Använd ett systemperspektiv
 • Kombinera flera former för att skapa en delningskultur
 • Använd delning för att skapa social sammanhållning
 • Var medveten om möjliga sociala rekyleffekter

I Sverige är många vana att dela både på utrymmen med stora offentliga rum och allemansrätten, funktioner som vård, idrottshallar, tvättstugor och avfallshantering, mobilitet som kollektivtrafik och saker som på bibliotek, parklekar, fritidsgårdar. Det gör det lättare för oss att ta till oss nya delningsmöjligheter. Att dela saker, transportmedel, ytor, tid och kunskap har potential att bidra till en mängd hållbarhetsvinster, både ekologiska, sociala och ekonomiska.

Med delning menas här ett initiativ där privatpersoner, grupper eller verksamheter möjliggör tillgång till och mötesplatser kring, i första hand befintliga underutnyttjade, resurser som till exempel saker, transportmedel, ytor, tid och kunskap, genom samägande, samansvar, lån, hyra eller byte.

Vägledning för bostadsbolag

En vägledning är framtagen för Stockholmshem för dess områdeschefer, kundansvariga och centrala stödfunktioner inom bostadsbolaget för samverkansdialoger kring delning. Den är öppen för andra bostadsbolag att använda sig av. Vägledningen guidar till sju steg för att öka möjligheterna till delning mellan boende och verksamheter i bostadsområden:

 1. Inventera
 2. Sätt hållbarhetsmål
 3. Skapa dialog
 4. Utforma
 5. Stöd engagemang och växande
 6. Utveckla stödsystem
 7. Stöd självständighet och fortsatt utveckling

Utifrån identifierade framgångsfaktorer och fallgropar beskrivs vad som är bra att tänka på när det gäller samverkan med boende, samverkan med aktörer, samverkan internt och samverkan med stadsdelen.

Läs mer om projektet

Projektets slutrapport Sharing Communities final report 2021 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Vägledningen för bostadsbolag Att skapa delningskultur Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Kortversion av vägledningen Att skapa delningskultur Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Läs pressmeddelandet Sju steg för ökad delning i bostadsområden

Projektfakta

 • Projektnamn: Usereuse - Sharing Communities – Gröna Solberga Delar
 • Finansiärer: Ett strategiskt projekt inom Sharing Cities Sweden, en del av det strategiska innovationsprogrammet Viable Cities för smarta och hållbara städer som får stöd i en gemensam satsning av Vinnova, Energimyndigheten och Formas
 • Samarbetspartner: IVL Svenska Miljöinstitutet, Stockholmshem, IIIEE Lunds Universitet och ÅWL Arkitekter
 • Budget: 2 miljoner SEK
 • Period: 2019 - 2021

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

 • 11. Hållbara städer och samhällen
 • 12. Hållbar konsumtion och produktion