Skräp i vatten

Marint mikroskräp

På IVL Svenska Miljöinstitutet arbetar marinekologer, ekotoxikologer, miljöingenjörer och experter på vattenreningsteknik sedan flera år med skilda frågor rörande marint skräp och mikroplast.

Den stora mängden skräp som finns längs våra kuster är en syn som vi tvingats vänja oss vid under de senaste femtio åren.

Bara några år efter de första internationella rapporterna om förekomst av marint mikroskräp och mikroplast, började forskare på IVL att undersöka situationen i svenska kustvatten. I början omfattade undersökningarna endast mikroskräp som var större än en tredjedels millimeter, men när IVL-forskarna även inkluderade mindre partiklar fann vi att koncentrationerna kunde vara tusen gånger högre än det som tidigare uppmätts. Numera är mikroskräp ett forskningsfält där våra resultat fått stort internationellt genomslag.

Källor till mikroskräp

Stort strandskräp bryts med tiden ner till mindre mikroskräp, men även skräp som slängs i städer, naturen och längs vägar fragmenteras med tiden. Andra betydande källor är slitage från vägtrafik, spridning från konstgräsplaner och andra utomhusanläggningar med gummigranulat samt industrier som hanterar dessa material. Även utgående vatten från avloppsreningsverk introducerar mikroskräp till marin miljö, med ursprung i våra kläder, prylar och hygienartiklar. Ytterligare en betydande källa är fiskeri- och sjöfartsverksamhet.

IVL jobbar mot flera olika uppdragsgivare, bland annat Naturvårdsverket, enskilda kommuner, Havs- och vattenmyndigheten, Länsstyrelser, Norska Polarinstitutet och Norska Miljödirektoratet.

Vi hjälper dig med att:

  • Utveckla metoder för att minska tillförseln av mikroskräp till havet
  • Kartlägga och kvantifiera källor, spridningsvägar och ackumulationsområden
  • Utreda hur mikroskräp påverkar den marina miljön
  • Fältprovtagningar av mikroskräp i marina vatten, havsbottnar och djur