1. Startsida
  2. Vårt erbjudande
  3. Våra tjänster
  4. Naturbaserade lösningar i stadsmiljö
modern building with roof covered with grass and moss, surrounding large glasswindows.

Naturbaserade lösningar i stadsmiljö

Intresset för naturbaserade lösningar i städer ökar i Sverige allteftersom städerna förtätas. När städerna blir tätare sker det oftast på bekostnad av gröna områden. IVL Svenska Miljöinstitutet har kompetens att undersöka möjligheter och hinder att öka stadens biologiska mångfald, upprätthålla välmående ekosystem, och förbättra förutsättningarna för urbana ekosystemtjänster.

Förtätning av städer och pågående klimatförändring ökar behovet av anpassningsåtgärder. Blågröna eller naturbaserade lösningar såsom grön infrastruktur som kan bidra till nyttiga effekter på biologisk mångfald och dess ekosystemtjänster är viktiga koncept för den framtida hållbara staden. Det finns en stor tilltro till att installationer som liknar naturen eller naturliga processer kan skapa en stad som är bättre för människors hälsa och välbefinnande samtidigt som den är bra för den biologiska mångfalden och stadens centrala funktioner.

Vi hjälper dig att:

  • Utvärdera och analysera miljönyttan av blågröna lösningar såsom gröna tak, väggar och regnbäddar.
  • Kartlägga vilka åtgärder som behövs för att främja blågröna lösningar och biologisk mångfald.
  • Utreda hur vegetation och bebyggelsestruktur kan utformas för att gynna livsmiljöer, luftkvalitet samt minska belastning på VA-system.