1. Startsida
  2. Vårt erbjudande
  3. Våra tjänster
  4. Verktyg för hållbart byggande – One stop shop
3 floor appartment bulding white walls and a blue skye.

Verktyg för hållbart byggande – One stop shop

Kraven ökar att bygga hållbart då byggsektorn står för nästan 40 procent av de globala växthusgasutsläppen, och för en femtedel av de svenska utsläppen. Att göra medvetna materialval, genomföra klimatdeklaration vid nybyggnation och renovering, återbruka vid renovering och mycket mer är utmaningar som bygg- och anläggningsbranschen står inför.

Digital miljöinformation för en cirkulär byggbransch (eBVD)

Hämta din miljöinformation via en eBVD och skapa obrutna digitala flöden av miljöinformation som stöder dig vid återbruk och återvinning.

Genom att hämta din miljöinformation digitalt från eBVDportalen kan miljödata om olika byggnadsmaterial följa med byggprojekt i alla steg, från planerings- och byggskedet till förvaltningen, utan att grundinformationen går förlorad.

Information i portalen följer eBVD-formatet, en branschstandard för miljö- och hälsoinformation om produkter som ingår i ett byggnadsverk. Systemet fungerar som en samlad databas där tillverkare kan registrera och lagra sina byggvarudeklarationer digitalt och där all information byggvarudeklarationen erbjuder är sökbar eller går att överföra via API dit den behövs.

Byggvarudeklarationerna i databasen innefattar information om byggprodukter som bland annat efterfrågas för utfasning av farliga ämnen och upprättande av digitala loggböcker, till exempel genom krav från certifieringssystemen för byggnader, Leed, Breeam och Miljöbyggnader. Det är också en viktig grundinformation för att upprätta framtida cirkulära flöden.

Läs mer om verktyget och eBVD Öppnas i nytt fönster.

Hållbarhetsmärkning för möbler (Möbelfakta)

Välj bra möbler med hjälp av referens- och märkningssystemet Möbelfakta. Det är ett hjälpmedel för producenter, inköpare, formgivare, arkitekter och andra som använder eller arbetar med möbler.

Möbelfakta är en hållbarhetsmärkning för möbler som ägs av IVL och Trä- och Möbelföretagen (TMF). I databasen hittar du möbler och möbelserier som klarar Möbelfaktas krav inom kvalitet, miljö och socialt ansvarstagande. Databasen är öppen och fritt tillgänglig för alla att söka i.

Kraven går hand i hand med krav på möbler som ställs av Upphandlingsmyndigheten, Sveriges Kommuner och Regioner och SKL Kommentus Inköpscentral (SKI).

IVL är majoritetsägare och borgar för Möbelfaktas oberoende som typ 1 miljömärkningssystem. Idag har Möbelfakta närmare 60 aktiva företag med över 1000 möbler eller möbelserier. Möbelfakta startade som en kvalitetsmärkning redan 1972.

Läs mer om Möbelfakta Öppnas i nytt fönster.

Klimatdeklaration av byggnader (BM)

Byggsektorns miljöberäkningsverktyg (BM) är ett branschgemensamt verktyg för byggnader. Det baseras på livscykelanalysmetodik och gör det möjligt för en icke-expert att ta fram en klimatdeklaration för en byggnad.

Rätt materialval och rätt konstruktion påverkar byggnaders klimatprestanda under hela livscykeln. IVL:s egetutvecklade verktyg BM ger dig stöd att miljöcertifiera eller klimatdeklarera dina byggprojekt enligt lagkrav. Du kan även använda det för att ställa krav på dina leverantörer för att minska både sin egen och ditt företags klimatpåverkan.

Läs mer om BM Öppnas i nytt fönster.

Komplett loggbok för byggprodukter (BASTA)

Visste du att BASTA är branschens enda oberoende miljöbedömningssystem för bygg- och anläggningsprodukter och att BASTAs databas är dessutom är öppen och fritt tillgänglig för alla att söka i ?

Gör medvetna materialval med hjälp av vår databas och dokumentera dessa i vårt projektverktyg. Med våra tilläggsanalyser får du en enkel överblick kring byggnadens miljöpåverkan, kemiska innehåll och potential för cirkulärt byggande.

Med Bastas Loggbok kan du på ett enkelt och kostnadseffektivt sätt föra loggbok i dina bygg- och anläggningsprojekt. Genom att hämta produkter i BASTAs databas får med dig uppgifter om vilka kravnivåer produkten kvalificerar för samt ett mått på produktens cirkularitet och innehåll av förnybara råvaror. Finns inte produkterna där lägger du själv enkelt till dem via vår koppling till Finfos artikeldatabas. Dessutom görs även digitala överföringar av kemiskt innehåll från eBVD, vilket sammantaget gör BASTA till marknadens mest kompletta produktdatabas för loggböcker.

Med vår analystjänst kan du därefter få en enkel överblick kring byggnadens miljöpåverkan samt hur förberedd den är för framtida återbruk. Med vår tjänst för avvikelsehantering samt utrymme att fylla i mängd och placering uppfyller du dessutom med enkelhet marknadens och certifieringssystemens krav på loggböcker.

Läs mer om BASTA Öppnas i nytt fönster.

Produktbank och marknadsplats för återbruk av möbler och byggresurser (CCBuild)

Inventera och värdera dina möbler och byggvaror för återbruk med vår produktbank och synliggör dem därefter internt eller externt på vår marknadsplats för återbruksresurser hos CCBuild.

Med IVLs produktbank bygger du din egen databas över interna resurser. Lägg till vår värdeanalys och du får även kvalitetsbedömning och utvärdering av återbrukspotential av dina produkter samt löpande uppföljning av nyckeltal, som klimatbesparing och minskade avfallsmängder till följd av återbruket. Tillämpningen varierar och du använder och anpassar funktionaliteten utifrån ditt behov.

Med CCBuilds marknadsplats kan du sedan tillgängliggöra produkterna internt eller externt. Du kan även söka efter andras återbrukbara produkter som är till salu och skapa ett urval av produkter som ska användas i återbruksprojekt.

I dagsläget får du åtkomst till våra återbruksverktyg genom att ansluta dig som samarbetspartner till samverkans- och utvecklingsprojektet som drivs av CCBuild.

Läs mer om CCbuild Öppnas i nytt fönster.