1. Startsida
  2. Anvisningar LCA-beräkning byggprojekt
En gågata med hus på vardera sida

Anvisningar för LCA-beräkning av byggprojekt

Här sammanfattar vi våra rekommendationer och råd om hur en klimatberäkning bör utföras för olika ändamål, till exempel när man handlar upp byggprojekt. Det gör vi i form av ett antal anvisningar för hur beräkningar kan utföras så att de håller den kvalitet som krävs för att till exempel kunna jämföra beräkningar.

Bygg- och fastighetssektorn använder sig av livscykelanalyser (LCA) som ett verktyg för att ställa klimatkrav i upphandling. I den svenska byggsektorn ligger fokus främst på klimatpåverkan. Nedan likställs därför LCA avseende klimatpåverkan med termen klimatberäkning.

Upphandlare ansvarar själva för de krav som ställs i sin upphandling och det står varje aktör fritt att i sitt arbete referera till, förändra eller stryka anvisningar som inte är relevanta i sina byggprojekt. För dig som upphandlar kan du antingen referera direkt till anvisningarna nedan i förfrågningsunderlaget eller inkludera dem som bilagor i upphandlingen.

Den som upphandlar bör även se över alla anvisningars relevans i det enskilda projektet och att det inte finns motstridigheter mellan egna krav och dessa anvisningar. Det är rekommenderat att ange hur varje anvisning ska hanteras i respektive skede. Exempel på en sådan hänvisning ges längre ner på denna sida.

Varje anvisning innehåller alla versioner av anvisningen där den senaste presenteras först och resterande i fallande datumordning. Alla äldre versioner finns därmed kvar så att det blir tydligt vad som har justerats.

Anvisningar:

Exempel på hänvisning vid upphandling

Detta är endast ett exempel på hur man kan hänvisa till anvisningar och specificera hur varje anvisning ska hanteras i respektive skede. Utöver denna hänvisning bör upphandlaren även specificera egna krav på klimatberäkning, t.ex. när beräkning ska genomföras, krav på andel EPD:er och krav på förbättring eller gränsvärde.

För exempel på upphandlingskrav se VÄGLEDNING Pdf, 4.1 MB..

Exempel

Utöver tidigare specificerade krav (t.ex. förbättrings-, prestanda- och/eller verifieringskrav) ska klimatberäkningen följa IVL:s generella anvisningar för LCA-beräkning av byggprojekt gällande vid 2022-XX-XX. Samma version gäller genom hela projektet. Om förtydliganden sker under projektets gång kan nyare version gälla om beställare och entreprenör kommer överens om detta. Anvisningarna hämtas från https://www.klimatkravtillrimligkostnad.se/projektwebbar/klimatkrav-till-rimlig-kostnad/anvisningar-lca-berakning-byggprojekt.html. I tabellen nedan anges vilka anvisningar som klimatberäkningen ska uppfylla beroende på vilket i skede den tas fram. Tabellen anger även viktiga tillägg och förtydliganden.

X = anvisning ska användas i detta skede
- = anvisning ska ej användas i detta skede

Tabell för hänvisning vid upphandling

* BH = beräkning i bygghandling
** SB = beräkning vid slutskede/slutbesked

Har du synpunkter eller frågor?

Vi håller gärna en dialog för att fortsätta utveckla anvisningarna tillsammans. Kontakta Anders Ejlertsson, anders.ejlertsson@ivl.se

Anvisningarna ovan är bland annat baserade på erfarenheter och råd från forskningsprojekten:

  • Klimatkrav till rimlig kostnad, finansierat av Stiftelsen IVL, Sveriges Allmännytta och Kommuninvest.
  • Klimatberäkningsmetodik och affärsmodeller för Lokal Färdplan Malmö 2030, finansierat av Vinnova.
  • Klimatkrav till rimlig kostnad ROT (Implementering av klimatberäkningar för renovering och ombyggnad), finansierat av Energimyndigheten.