Measure water content with digital device. Sunrise over the water. PH meter.

IVL:s miljödata – en kunskapsbank för faktabaserade beslut

IVL har genom åren byggt upp långa tidsserier med data över utsläpp och föroreningshalter i luft, vatten och biologiskt material. Det utgör ett viktigt underlag för både beslutsfattare och fortsatt forskning.

Genom Svenska Mijöemissionsdata, SMED, som IVL ingår i, hittar du emissionsdata till luft, vatten, avfall och farliga ämnen.

På uppdrag av Naturvårdsverket driver vi Ozonjouren, ett varningssystem för höga halter av marknära ozon. Vi rapporterar också nedfall av tungmetaller genom provtagning i mossa. På uppdrag av Naturvårdsverket har IVL också under många år varit datavärd för miljögiftsdata samt aktuella halter i luft och luftkvalitet.

I MAGIC-biblioteket hittar du uppgifter över okalkade sjöar och vattendrag avseende försurningstillstånd. Och klimatkontot, som IVL utvecklade 2010, är ett verktyg för att ta reda på personlig klimatpåverkan. Klimatkontot baseras på omfattande data över utsläpp från produkter och tjänster.

Här hittar då all vår miljödata

Data och statistik för ett systematiskt miljöarbete.

Senaste nyhterna inom miljödata