1. Startsida
  2. Press
  3. [2020-09-04] Export av hållbara lösningar skapar jobb
Debatt | 2020-09-04
Västra hamnen i Malmö

Export av hållbara lösningar skapar jobb

Svenska hållbara lösningar karakteriseras oftast som systemlösningar som uppvisar en låg livscykelkostnad men är dyrare ur ett kortsiktigt investeringsperspektiv. Vi behöver därför bli bättre på att förklara varför dessa systemlösningar behövs, skriver Östen Ekengren, senior rådgivare på IVL Svenska Miljöinstitutet och affärsansvarig på Smart City Sweden i en debattartikel.

Debattartikeln publicerades i Nya Wermlands-Tidningen den 4 september 2020, läs artikeln här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. eller nedan.

Våra klimatutsläpp, oräknat importen med varor, är cirka 53 miljoner ton koldioxidekvivalenter per år. Den aggregerade siffran för hela världen är 38 miljarder ton. Vår BNP består till mer än hälften av export. Genom att förstärka de hållbara delarna av vår export minskar vi klimatutsläppen globalt och skapar meningsfulla jobb i våra företag.

Smart City Sweden tog 2019 emot 182 delegationer från 55 olika länder. De flesta kommer från Asien och Sydamerika. Det är också där som behoven är som störst. Besökarna efterfrågar främst mobilitets- och avfallslösningar, tillgång till rent vatten och ren luft, förnyelsebar energi och smarta städer.

  • Svenska transporter elektrifieras snabbt och vi har den högsta andelen alternativa drivmedel i vår bränslemix. Vi har även några av världens största tillverkare av fordon som har en ambition att öka andelen hållbara transportlösningar i sina erbjudanden. Elektrifiering, biodrivmedel och autonoma fordon är lösningar som utvecklas. Kombinerat med säkerhet och digitalisering är det ett starkt erbjudande.
  • Sverige har en låg andel avfall som går till deponi. Vi materialåtervinner mer och mer av avfallet, vi producerar biogas från organiskt avfall samt har stor andel WtE-anläggningar som ger oss fjärrvärme/fjärrkyla och el. Behovet av kyla är det snabbast växande energibehovet globalt sett.
  • Sverige var tidigt ute och utvecklade avloppsvattenlösningar. I Sverige införs nu rening av läkemedelsrester där man erhåller ett vatten som efter UV-polering kan återföras till grundvattnet via infiltration. Om vattnet till de 2 miljarder som saknar dricksvatten skulle produceras med den svenska cirkulära lösningen blir utsläppen mer än 200 miljoner ton koldioxidekvivalenter lägre per år.
  • Vi klarar uppvärmning av våra lokaler utan fossila bränslen. Biobränslen är störst i vår energi mix. Våra traditionella exportprodukter kompletteras nu med biomaterial och trähus.

Svenska hållbara lösningar karakteriseras oftast som systemlösningar som uppvisar en låg livscykelkostnad men är dyrare ur ett kortsiktigt investeringsperspektiv. Vi behöver därför bli bättre på att förklara varför dessa systemlösningar behövs.

  • Smart City Sweden screenar alla besök, planerar upplägg efter besökarnas behov och följer upp för att omvandla intresset till affärer. Förståelsen och affärsintresset ökar med motbesök och förstudier. Kostnaden för förstudierna delas med mottagarlandet. Med en förstärkt budget för förstudier ökar signifikant exportmöjligheterna för svenska hållbarhetslösningar.
  • Förbättra även lånemöjligheterna från Sverige till hållbara investeringar i andra länder. Detta har alltid varit ett problem och många städer och länder har dessutom drabbats hårt av corona och behöver nu extra hjälp med finansieringen.
  • Stimulera forskningssamverkan med länder som Kina, Indien och Brasilien. Det är på det sättet vi sprider förståelsen för våra systemlösningar och kan adaptera dem till lokala förhållanden. Vi kan samtidigt lära oss mycket av dem.
  • Kommuner är lämpligast att berätta för andra kommuner hur de tänkt och hur de agerat. Avsluta därför inte långvariga samarbeten på grund av kortsiktiga politiska tyckanden, fördjupa istället vänortssamarbeten till att även omfatta klimatåtgärder.

Allt detta bidrar till en ökad export av hållbara lösningar. Därvid förstärks de långsiktigt livskraftiga delarna i svenska företags erbjudanden och vi bidrar till att minska de globala klimatutsläppen.

Östen Ekengren
senior rådgivare på IVL Svenska Miljöinstitutet och affärsansvarig på Smart City Sweden

Prenumerera på våra nyhetsbrev