1. Startsida
  2. Press
  3. [2023-10-26] Låt företagen själva styra sina klimatinvesteringar
Debatt | 2023-10-26
Man som arbetar med en maskin

Låt företagen själva styra sina klimatinvesteringar

Koldioxidskatt och utsläppshandel fungerar bra som drivkrafter för klimatåtgärder i storföretag. För de mindre behövs ett system som låter pengarna stanna i verksamheten, liknande dagens periodiseringsfonder. Vårt förslag om ”företagsintern klimatomställning” är smidigare än Hasslers modell.

Det skriver Allan Larsson, senior rådgivare, ElectriCITY Innovation, tillsammans med Östen Ekengren, Patrik Isaksson och Lars Zetterberg på IVL Svenska Miljöinstitutet, i en debattartikel i DN. Debattartikeln publicerades den 26 oktober 2023, läs den här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. eller ett refererat nedan.

Regeringen står inför uppgiften att finna former för att kompensera kraftigt ökande utsläpp från transportsystemet på grund av den sänkta reduktions­plikten. Regeringens utredare har föreslagit att Sverige ska införa ett nationellt systemen för handel med utsläppsrätter på koldioxidutsläpp – vid sidan av det europeiska systemet, ETS. Vi vill istället presentera en ny systemlösning, som vi kallar ”företagsintern klimatomställning”. Det bygger på väl etablerade system inom näringslivet som skulle kunna kopieras för att tjäna klimatomställningen och som skulle erbjuda företagen långsiktigt stabila villkor.

Vår utgångspunkt är att de breda, generella ekonomiska styrmedlen – koldioxidskatten och handeln med utsläppsrätter – fungerar som starka drivkrafter för omställningen. Därtill kommer regleringar och mer specifika riktade styrmedel, till exempel stöd från Industriklivet och Klimatklivet. Dessa system fungerar väl, framför allt för de större företagen. I mindre verksamheter, som exempelvis jordbruk, småskalig tillverkningsindustri och tjänsteföretag, används före­trädesvis payoff-beräkningar, det vill säga den tid det tar att få tillbaka sina pengar. De finansiella besluten präglas därmed av kortsiktighet – till följd av en osäker framtid – och resulterar i fortsätt användning av fossila lösningar.

Befintliga regleringar och incitament behöver kompletteras med ett nytt system, som belastar koldioxidgenererande verksamhet men som låter pengarna stanna i företagen för att användas till investeringar i minskade utsläpp, det vill säga ”företagsintern klimatomställning”.

Vi tänker oss att detta kan ske på liknande sätt som dagens periodiseringsfonder, där avsättningen utgör ett avdrag som minskar företagets skattemässiga resultat vid avsättningsåret. Det innebär att pengarna stannar i företaget och blir en del av företagets eget kapital. Fondens kapital får enbart användas (lösas ut) för investeringar eller andra åtgärder som leder till utsläppsminskningar i det egna företaget. Alternativt kan regelverket konstrueras så att avsättningen inte behöver återföras till beskattning överhuvudtaget om medlen används till klimatinvesteringar. I så fall förstärks incitamentet kraftigt.

Skillnaden jämfört med nuvarande periodiseringsfonder är att en klimatinvesteringsfond blir tillgänglig för alla företag – utanför ETS – enligt en på förhand given modell och att avsättningar och användningen av dem är knutna till klimatomställningen. Det innebär att företagen själva äger frågan och avgör hur de vill investera, medlen lämnar aldrig företagen, inga medel går via statskassan/myndigheter och vi utnyttjar befintliga och väl fungerande administrativa strukturer, skriver debattörerna.

Läs hela debattartikeln på DN Debatt: Låt företagen själva styra sina klimatinvesteringar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Förslaget har också lämnats över till Naturvårdsverket för synpunkter. IVL har för avsikt att ytterligare utveckla förslaget i samråd med staten och näringslivet med målet att systemet ska bli operativt så fort det är praktiskt möjligt.

Allan Larsson, senior rådgivare, ElectriCITY Innovation
Östen Ekengren, senior rådgivare, IVL Svenska Miljöinstitutet
Patrik Isaksson, enhetschef, IVL Svenska Miljöinstitutet
Lars Zetterberg, expert utsläppshandel, IVL Svenska Miljöinstitutet

Prenumerera på våra nyhetsbrev