1. Startsida
  2. Press
  3. [2010-12-03] Risk för koloxidförgiftning vid svetsning av fjärrvärmerör
Nyhet | 2010-12-03

Risk för koloxidförgiftning vid svetsning av fjärrvärmerör

Gassvetsning av rör för fjärrvärme kan innebära risk för akuta skador och död på grund av höga koloxidhalter i luften om svetsutrymmet är dåligt ventilerat. Det visar en utredning av koloxidbildningen vid gassvetsning som IVL Svenska Miljöinstitutet har gjort på uppdrag av Svensk Fjärrvärme.

Vid svetsning, skärning och lödning av rör med acetylengas förbränns inte all gas till slutprodukterna koldioxid och vatten, en del av acetylenets kolinnehåll omvandlas till mellanprodukten koloxid. I studien visade det sig att om röret som svetsades hade öppna ändar bildades cirka 0,5-1 liter koloxid under 15 minuters svetsning och större delen av denna mängd spreds då löpande till den omgivande luften. Om rörändarna däremot var förslutna i båda ändar bildas efter 15 minuters svetsning istället cirka 6,6 liter koloxid, det vill säga ungefär tio gånger mer än om rörändarna var öppna. När gasen släpptes ut var halten vid röröppningen lika hög som inne i röret för att sedan spädas ut när den spreds i lokalen. Under svetsningen av rör med lockade ändar läckte 60 procent av den bildade koloxiden ut till omgivande luft och resterande 40 procent fanns kvar i röret, vilket betyder cirka två liter koloxid. Vid avluftning av röret i ett tio kvadratmeter stort utrymme utan ventilation skulle det ge en koncentration på 200 ppm. Om det svetsas under längre tid eller om avluftningen sker i ett mindre och dåligt ventilerat utrymme kan koloxidhalten överskrida 1000 ppm, vilket innebär risk för akuta skador och död. Under perioden februari 2008 — oktober 2009 inträffade några allvarliga olyckor vid avluftning av fjärrvärmerör efter svetsning där en person dog och två personer skadades svårt. För allvarliga olyckor krävs en kombination av flera faktorer som tillsammans leder till mycket höga och livsfarliga koloxidhalter, till exempel kombinationen med lockade rör, svetsning av flera skarvar och avluftning i ett begränsat utrymme med dålig ventilation. Med tanke på de i försöken uppmätta koloxidhalterna är sannolikheten hög för att svetsaren exponeras för koloxidhalter som överskrider de hygieniska gränsvärdena.

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev