1. Startsida
  2. Press
  3. [2012-12-06] IVL leder studie om inkludering av miljöskadekostnader vid produktframtagning
Nyhet | 2012-12-06

IVL leder studie om inkludering av miljöskadekostnader vid produktframtagning

Allt fler företag uppmärksammar vikten av arbeta långsiktigt för att minska sina miljöskadekostnader. I december startar projektet ”Innovativ produktframtagning”, ett samarbete mellan IVL Svenska Miljöinstitutet och CPM:s (the Swedish Lifecycle Center) arbetsgrupp Get the prices right , som består av företag, forskare och myndigheter.

Projektet syftar till att öka företagens förståelse för nyttan av att redan i ett tidigt skede i produktframtagningen ta hänsyn till miljöskadekostnader. De flesta företag har idag en begränsad förståelse för hur miljöskadekostnader kan involveras i företagens besluts- och produktframtagningsprocess. Alltför få kan se vilka möjligheter ett sådant förfarande skulle kunna innebära. Detta kräver nytänkande och innovation. - Genom en ökad förståelse för miljöskador och de kostnader som företag ger upphov till i samband med dessa har företaget möjlighet att i ett tidigt stadium planera för nya innovationsstrategier. Detta ger företag ett försprång inför kommande politiska krav, säger projektledare Maria Lindblad. Miljöskadekostnader som företag ger upphov till är idag ett växande intresseområde bland både företag och myndigheter. Koldioxidhandel och ökade råvarupriser är exempel på faktorer som gör att företag i allt större utsträckning har behov av att öka sin kännedom om verksamhetens miljöskador, och vilka kostnader dessa ger upphov till. Sverige var tidigt ute med att utveckla metoder för att ta hänsyn till miljöskadekostnader - Volvo och AkzoNobel är exempel på företag som redan idag arbetar med att integrera miljö-skadekostnader i beslutsprocesser. Det finns flera olika metoder och verktyg för att beräkna miljöskadekostnader, vilket ökar behovet hos företag, andra beslutsfattare och myndigheter att förstå vilka metoder som är mest relevanta för just deras behov. Inom denna förstudie kommer en kartläggning över existerande metoder att göras. Målet med projektet är att motivera företag att arbeta med miljöfrågor mer långsiktigt, genom att integrera kostnader för miljöskador i produktframtagningsprocessen. Tanken är också att fler företag ska motiveras till nytänkande, på flera plan, genom att sprida kunskapen om arbetet som görs inom Get the prices right-gruppen och detta projekt. Förstudien påbörjas i december 2012 och beräknas vara klar i augusti 2013. Fakta ”Get the prices right” 2011 startade CPM en arbetsgrupp, kallad ”Get the prices right”, som består av företag, forskare och myndigheter. Gruppens syfte är att öka förståelsen för hur miljöskadekostnader kan integreras i beslutsfattande. I arbetsgruppen medverkar Chalmers (ordförande), IVL, KTH, ABB, AkzoNobel, SCA, SKF, AB Volvo och Naturvårdsverket.

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev