1. Startsida
  2. Press
  3. [2017-08-24] Studie jämför klimatpåverkan av olika byggnadskonstruktioner
Nyhet | 2017-08-24

Studie jämför klimatpåverkan av olika byggnadskonstruktioner

När är ett hus av trä – eller ett av betong – ett bättre val ur klimatsynpunkt? Regeringen har beslutat att stödja ett projekt som nu tar frågan om byggandets klimatpåverkan vidare. Fem likadana flerbostadshus som har olika stomuppbyggnader ska studeras och jämföras ur ett livscykelperspektiv.

Målet är att öka bygg- och fastighetssektorns kunskap om hur olika byggnader påverkar klimatet och hur valet av konstruktion kan bidra till att minska koldioxidutsläppen.

– Det är viktigt att öka kunskapen om byggnaders klimatpåverkan i ett livscykelperspektiv. Det här projektet kan ses som en del i arbetet för att få nya regler som inkluderar byggprocessen i energikraven på nya byggprojekt, säger bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson i ett pressmeddelande.

Tidigare studier har visat att miljöpåverkan kopplat till byggprocessen inklusive produktion av material står för en allt större del andel av en byggnads totala miljöpåverkan över livscykeln. Samtidigt fokuserar dagens byggregler i plan- och bygglagen samt Boverkets byggregler på att begränsa miljöpåverkan under byggnadernas driftfas.

– Ett enkelt sätt att stimulera klimatförbättringar är att beställaren kräver att byggnaders klimatavtryck ska redovisas och sen väljer det alternativ som ger ett lägre klimatavtryck. För att klimatberäkningar ska göras för alla byggprojekt krävs ny lagstiftning och att det införs som ett krav i byggreglerna. Vårt förslag är att det sedan är upp till marknaden att bestämma hur stora besparingar som är rimliga, säger Martin Erlandsson, forskare på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Bakom det nu aktuella projektet står Sveriges Byggindustrier, IVL Svenska Miljöinstitutet, KTH och flera aktörer i byggbranschen. Det är en fortsättning på tidigare projekt där livscykelanalyser genomfördes på två olika typer av flerbostadshus, ett i betong och ett i trä (Blå Jungfrun i Stockholm med betongstomme och Strandparken i Sundbyberg, med stomme av massivt trä).

I den här tredje etappen utgår forskarna från ett referenshus, Blå Jungfrun, men tar sedan fram fyra ytterligare olika alternativa konstruktionslösningar så att jämförande livscykelanalyser kan studeras. Stomuppbyggnaderna kommer att vara betong, massivt trä, volymelement av trä, prefabricerad stomme av betong och lätta ytterväggar av stål. Den betong som används i konstruktionerna kommer att utgöras av dels standardbetong och dels en ny klimatanpassad betong.

Studien finansieras av SBUF, IVL:s forskningsfond och de medverkande bolagen. Slutresultatet ska redovisas till regeringskansliet senast september 2018.

Vid frågor kontakta:
Martin Erlandsson, martin.erlandssson@ivl.se, tel. 010-788 65 30  

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev