1. Startsida
  2. Press
  3. [2019-01-30] Byggarbetsmiljösamordnare – hur kan deras effektivitet öka och arbetsmiljön bli säkrare?
Nyhet | 2019-01-30

Byggarbetsmiljösamordnare – hur kan deras effektivitet öka och arbetsmiljön bli säkrare?

På byggarbetsplatser finns det ofta många olika yrkesgrupper och arbetsmiljön är komplex. Sedan tio år tillbaka kräver Arbetsmiljöverket att särskilda samordnare ansvarar för arbetsmiljön vid planering och utförande av arbetet. Forskare vid IVL ska nu utvärdera dessa roller för att öka förståelsen för hur ett fungerande arbetsmiljöarbete kan bidra till att minska risken för tillbud och skador.

Byggbranschen är en av de branscher där flest arbetsskador rapporteras. Faktorer som bidrar till arbetsmiljöns komplexitet är att många aktörer är involverade, att arbetsplatserna är i ständig förändring och att det ofta förekommer långa kedjor av entreprenörer och underentreprenörer som endast arbetar tillfälligt på arbetsplatsen. Arbetsmiljöriskerna är i sig också komplexa, exempelvis arbete med kemikalier, exponering för olika typer av damm och ergonomiska risker.

För att förstärka arbetsmiljöarbetet finns det sedan tio år tillbaka lagkrav på att det ska finnas särskilda arbetsmiljösamordnare, Bas-P och Bas-U, som ansvarar för arbetsmiljön vid planering och utförande av arbetet på byggarbetsplatser. Nu efter tio år är det intressant att undersöka hur dessa roller fungerar.

– Även om det finns föreskrivet vilka uppgifter och vilket ansvar som byggarbetsmiljösamordnarna har så finns en stor variation i hur det fungerar i praktiken. Variationen innebär också att det kan finnas mycket att lära, både av det som fungerar bra och det som fungerar mindre bra, säger Sanny Shamoun, arbetsmiljöforskare på IVL Svenska Miljöinstitutet.

I projektet kommer hon att kartlägga och utvärdera dessa roller utifrån ett så kallat MTO-perspektiv, samspelet mellan människa, teknik och organisation. Data kommer att samlas in bland annat genom intervjuer och besök på arbetsplatser. Resultat och förslag kommer sedan att diskuteras med skyddsombud, chefer, HR-anställda och representanter från Arbetsmiljöverket.

Projektet pågår till och med 2021 och väntas resultera i handfasta råd och rekommendationer för hur man möjliggör en god arbetsmiljö i byggbranschen med hjälp av arbetsmiljösamordnarna. Det har beviljats 3,480 miljoner kronor i stöd från AFA Försäkring.

För mer information, kontakta:
Sanny Shamoun, tel. 010–788 65 52, sanny.shamoun@ivl.se  

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev