1. Startsida
  2. Press
  3. [2013-09-02] Försurning fortfarande stort problem i Sverige
Pressmeddelande | 2013-09-02

Försurning fortfarande stort problem i Sverige

Trots att luftföroreningar från Europa har minskat kraftigt är mark och vatten fortfarande försurade i stora delar av Sverige, visar en ny rapport från IVL Svenska Miljöinstitutet. Orsakerna är bland annat ett fortsatt högt kvävenedfall och intensivare skogsbruk.

– Våra mätningar visar att återhämtningen från försurningen går väldigt långsamt, vissa platser återhämtar sig inte alls. Det är därför viktigt att fortsätta arbeta med att få ner svavel- och  kväveutsläppen i Europa ytterligare, säger Gunilla Pihl Karlsson på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Luftföroreningar av svavel och kväve bidrar till att försurningen fortsätter att vara ett problem i stora delar av landet. Nedfallet av svavel har gått ner kraftigt i takt med minskande utsläpp i Europa de senaste 20 åren. Däremot visar IVL:s mätningar att kvävenedfallet fortfarande är stort i södra och mellersta Sverige, trots att även de utsläppen minskat.

19 av 21 län uppger att de inte kan nå försurningsmålet till 2020. Uppsala och Stockholms län är de enda undantagen. Fyra län säger sig vara nära att nå målet: Norrbotten, Dalarna, Sörmland och Östergötland. Länens bedömningar grundar sig på en sammanvägning av olika mätningar. Prognoser fram till 2050 som presenteras i rapporten tyder på att svavelnedfallet fortsätter att minska, medan kvävenedfallet ligger kvar på en hög nivå.

En orsak till den långsamma återhämtningen är också ett allt intensivare skogsbruk. Enligt forskarna står skogsbruket för ungefär hälften av bidraget till försurningen.

– Ökad tillväxt och ökat uttag av biomassa gör att de ämnen som är viktiga för återhämtningen från försurning förs bort från skogsmarken. Dessutom kan kväve börja läcka när skogens förmåga att ta upp kväve överskrids, vilket leder till ytterligare försurning. Detta är viktigt att väga in i rekommendationer bland annat vad gäller hur mycket biomassa man kan ta ut från skogen eller hur mycket man kan kvävegödsla, säger Gunilla Pihl Karlsson.

För mer information, kontakta:
Gunilla Pihl Karlsson, gunilla.pihl.karlsson@ivl.se, tel. 010-7886758

Om rapporten: IVL Svenska Miljöinstitutet genomför länsbaserade undersökningar av luftföroreningar på uppdrag av främst luftvårdsförbund och länsstyrelser. Rapporten ger också en samlad bild av situationen på nationell nivå. Målet med mätningarna är främst att ge kunskap om belastningen av luftföroreningarna och vilka effekter de ger på skog, mark och vatten. Resultaten är en del av underlaget för det regionala och nationella miljömålsarbetet.

Läs årets rapport: Krondroppsnätets övervakning av luftföroreningar i Sverige – mätningar och modellering.

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev