1. Startsida
  2. Press
  3. [2016-02-02] Stora mängder PCB i Oxundasjön
Pressmeddelande | 2016-02-02

Stora mängder PCB i Oxundasjön

Det finns cirka två ton av det förbjudna miljögiftet PCB i Oxundasjön. Det visar en ny undersökning som genomfördes i januari. PCB är inte akut giftigt men fisk från förorenade sjöar ska undvikas.

– Så vitt vi känner till är detta den största samlade mängd PCB som påträffats i miljön på en enskild plats i Sverige. Giftet ligger ner till 30 centimeters djup i sedimenten, vilket tyder på att tillförseln av PCB till området har pågått sedan 1960-talet, säger Magnus Karlsson, forskare vid IVL Svenska Miljöinstitutet.

2013 utfördes en regional undersökning för att spåra miljögifter, bland annat i Oxundasjön. Undersökningen visade på förhöjda halter av polyklorerade bifenyler (PCB) i fisk och sediment från sjön. Vid en fördjupad undersökning som färdigställdes i januari i år har den totala mängden PCB i Oxundasjön beräknats till cirka 2 ton.

– Kommunen har sedan 2013, när de förhöjda halterna uppmättes i Oxundasjön, fortsatt med provtagningar. Processen att genomföra mätningar för att hitta ett pågående läckage är en komplicerad process och tar lång tid. Vi fortsätter med fler provtagningar under våren, säger Anna Åhr Evertson, miljöplanerare på Upplands Väsby kommun.

I dagsläget har ännu inte källan till utsläppen lokaliserats och fortsatta mätningar i och kring Väsbyån pågår. Resultaten av dessa förväntas bli klara under våren 2016.

I arbetet med att kartlägga spridningen och omfattningen av PCB ingår förutom Upplands Väsby och IVL Svenska Miljöinstitutet också Sigtuna kommun, länsstyrelsen, Ramböll och Melica Biologkonsult.  Arbete med att spåra källan och utreda miljökonsekvenserna pågår.

För mer information kontakta:
Magnus Karlsson, IVL Svenska Miljöinstitutet, tel. 0730-789 705
Anna Åhr Evertson, miljöplanerare Upplands Väsby kommun, tel. 0739 – 10 43 54

Fakta om polyklorerade bifenyler, PCB:
• PCB är ett samlingsnamn för drygt 200 olika giftiga och svårnedbrytbara ämnen. Ämnena har använts som tillsats i transformatorer, i hydrauloljor, i fogmassor och i färg. • 1978 förbjöds all öppen användning av PCB i Sverige och 1995 infördes ett totalförbud, som även omfattade den slutna användningen. • PCB är inte akut giftigt. Risk för negativa hälsoeffekter för människan finns främst i samband med långvarig och hög konsumtion av PCB-innehållande livsmedel som t.ex. fisk från förorenade miljöer. Det föreligger ingen risk för negativa hälsoeffekter med att vistas i områden med höga halter av PCB i utomhusmiljö eller t.ex. bada i en PCB-förorenad sjö.

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev