1. Startsida
  2. Press
  3. [2016-02-25] Unik metod mäter endotoxiner
Pressmeddelande | 2016-02-25

Unik metod mäter endotoxiner

Forskare på IVL Svenska Miljöinstitutet har etablerat en unik metod för att mäta bakteriegifter, så kallade endotoxiner. Endotoxiner utgör en hälsorisk för bland annat personal som hanterar organiskt avfall och ämnena har identifierats som orsaksfaktor till flera allvarliga sjukdomstillstånd som kronisk bronkit och astma.

Trots att endotoxiner utgör en risk i arbetsmiljön saknas det svenska gränsvärden för hur stor exponering som är tillåten. Det beror till stor del på svårigheter i att mäta ämnena. Endotoxiner finns i olika former, både fritt och bundet till större partiklar. Det verkar också finnas både goda och skadliga endotoxiner – de med korta kolkedjor har i forskningsstudier setts kunna skydda mot allergier och astma, medan de med långa kolkedjor kan ha motsatt effekt och utgöra en risk för dessa sjukdomar.

Den nya mätmetoden är en analytisk kemisk metod baserad på svensk forskning från Lunds universitet.

– En fördel med metoden är att den mäter både fria och bundna endotoxiner och även kan skilja på olika typer av endotoxin. Det har man inte kunnat göra tidigare, säger Erica Bloom, forskare på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Hon leder en studie som nu pågår på svenska avfalls- och biogasanläggningar, där man använder både den nya och en äldre metod för att kartlägga förekomsten av olika former av endotoxiner i olika delar av anläggningarna.

– Med hjälp av dessa mätmetoder hoppas vi få en djupare kunskap om kopplingen mellan endotoxiner och hälsa. Det behövs en bättre helhetsbild av hur personal exponeras för dessa gifter och vilka risker som finns vid exempelvis avfallshantering. Mätningarna kommer att öppna för att ta fram bättre underlag för rutiner på arbetsplatser för att minska risken för skadlig exponering, säger Erica Bloom.

Studien finansieras av AFA Försäkring, Avfall Sverige och Stiftelsen IVL. Projektet kommer även att vara till nytta för andra branscher där endotoxin kan förekomma, bland annat inom jordbruk, avloppsreningsverk, träindustrin samt metallindustrin. En rapport baserad på mätresultaten kommer att presenteras i sommar.

Vid frågor kontakta:
Erica Bloom, erica.bloom@ivl.se, tel. 010-788 66 23
Ann-Beth Antonsson, ann-beth.antonsson@ivl.se, tel. 010-788 65 47

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev