1. Startsida
  2. Press
  3. [2016-10-18] Trendbrott för bussavgaser med senaste utsläppsklassen
Pressmeddelande | 2016-10-18

Trendbrott för bussavgaser med senaste utsläppsklassen

Att ta bussen istället för bilen är en viktig miljöhandling för att minska utsläppen. Men även bussen har förstås utsläpp. Under fem års tid har IVL mätt avgaser från olika bussmodeller och bränslen. En av slutsatserna är att avgaserna från bussar med den nya Euro 6-klassningen är renare, bland annat vad gäller kväveoxider, men att det fortfarande rullar många äldre bussar på vägarna med högre utsläpp.

– Det är samma problematik med bussarna som den vi såg i samband med Volkswagenskandalen i fjol – utsläppen i verklig körning är nästan alltid högre än de man uppger officiellt, säger Martin Jerksjö, projektledare på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Projektet har genomfört stickprover på ett hundratal busstyper från olika operatörer i Västtrafiks fordonsflotta under fem års tid. Syftet har delvis varit att identifiera fordon med fel på avgasreningen som gör att utsläppen blir högre än normalt, samt att se hur variationerna ser ut mellan olika modeller, avgasreningssystem och bränslen.

Resultaten visar att utsläppen av framförallt hälsofarliga kväveoxider ofta är avsevärt högre än de lagstadgade gränsvärdena. Detta gäller speciellt när bussarna kör i låg hastighet, med många start och stopp, vilket är normala körförhållanden för många busslinjer i stadstrafik. Även utsläpp av partiklar som uppstår vid förbränningen är ibland högre än de bör vara enligt gällande regelverk.

Att det är så stora skillnader mellan utsläppsgränser och vad fordonen släpper ut i verklig körning beror på att regelverken hittills har varit för svaga, menar Martin Jerksjö. För att ett tungt fordon ska bli godkänt för Euro 6-kraven måste det klara utsläppstester vid körning i verklig trafik. Det är en klar skärpning jämfört med tidigare krav som bara innebar tester i laboratoriemiljö. Detta är en av anledningarna till att Euro 6-bussar nu har lägre utsläpp än äldre bussar, inte bara på pappret utan även vid verklig körning.

– Euro 6-bussar ser ut att ha betydligt renare avgaser och bättre överensstämmelse med gränsvärdena, jämfört med tidigare utsläppsklasser. Tidigare har vi inte kunnat se så stora förbättringar till följd av regelskärpningar. Det här är väldigt positivt, speciellt avseende kväveoxider, säger Martin Jerksjö.

Projektet har samfinansierats av Västtrafik och Stiftelsen IVL.

Vid frågor kontakta:
Martin Jerksjö, martin.jerksjo@ivl.se, tel. 010-788 68 26

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev