1. Startsida
  2. Press
  3. [2016-11-17] Stor minskning av tungmetaller i mossa
Pressmeddelande | 2016-11-17

Stor minskning av tungmetaller i mossa

Mossa tar inte bara upp näring ur luften utan även tungmetaller som bly, kadmium och arsenik. På uppdrag av Naturvårdsverket utför IVL en undersökning av metallhalter i mossprover från hela landet för att se hur dessa varierar. Den senaste inventeringen visar en betydande minskning av bly, vanadin och nickel mellan 2010 och 2015.

– Det är en signifikant minskning av bly-, vanadin- och nickelhalterna, ungefär 30 procent. Halterna varierar mellan olika platser i landet, men generellt är minskningen stor. Det är väldigt positivt att vi fortfarande ser förbättringar, säger Helena Danielsson, projektledare på IVL Svenska Miljöinstitutet.

För flertalet metaller minskade halterna men för krom och koppar, ökade däremot halterna i mossa mellan 2010 och 2015.

Mossinventeringarna har genomförts vart femte år sedan 1975. De svenska utsläppen av tungmetaller från trafiken, annan förbränning och från industrin har för flera metaller minskat kraftigt sedan 1990-talet och halterna i luft är i dag generellt låga.

Nedfallet av metaller över Sverige är störst i sydväst och avtar norröver, vilket återspeglar intransporten av utsläpp från kontinenten. På grund av emissioner från lokala utsläppskällor finns dock tydligt förhöjda halter av flera metaller i vissa områden i norra Sverige.

Utöver den nationella inventeringen har IVL utfört ett antal lokala kartläggningar som i närmare detalj visar halterna i mossa. På uppdrag av Naturvårdsverket har IVL också utfört en pilotstudie med särskilt fokus på organiska ämnen i mossa. Resultaten visar, för vissa av dessa ämnen, på ett samband mellan halt och geografisk närhet till industri.

Ladda ner rapporten här Pdf, 6.5 MB, öppnas i nytt fönster.

För mer information kontakta:
Helena Danielsson, helena.danielsson@ivl.se, tel. 010-788 67 87
Gunilla Pihl Karlsson, gunilla.pihl.karlsson@ivl.se tel. 010-788 67 58
Lars Klintwall, Naturvårdsverket, lars.klintwall@naturvardsverket.se, tel. 010-698 12 82

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev