Worker or technician or engineer woman smile and look forward in front of rail of the machine with her co-worker as background in factory.

Kemikalier på huden – utveckling och validering av provtagningsmetodik

I många yrken kommer man i kontakt med hälsofarliga kemikalier som kan orsaka arbetsskador på kort eller lång sikt. Detta projekt ska ta fram nya provtagningsmetoder för att kunna mäta hudens exponering för sådana kemikalieblandningar.

Kunskapen om hudens exponering för skadliga ämnen är i dag mycket begränsad. En förklaring är att det saknas effektiva provtagnings- och analysmetoder vilket medför att vi vet relativt lite om vad huden normalt exponeras för. Det finns heller inga gränsvärden för skadlig hudexponering i arbetsmiljön.

Syftet med projektet är att utveckla, testa och ta fram ny provtagningsmetodik för att mäta hudens exponering för flera skadliga kemikalier som förekommer i arbetsmiljön.

Projektet kommer att samla in kunskap om hudexponering av kemikalier genom att:

  • Identifiera kemikalier och yrkessituationer som är särskilt intressanta avseende hudexponering.
  • Utveckla provtagningsmetodik och analysmetoder i laboratoriet.
  • Testa provtagningsmetodiken i verklig arbetsmiljö.

Aktiviteter i projektet

Vi har inom projektet identifierat olika arbetsmiljöer där hudexponering är av särskilt intresse på grund av att branschen är ny, under utveckling eller genomgår ett teknikskifte. Några exempel är återvinning av elektronik, tillverkning och återvinning av batterier, industriell metallbearbetning och additiv tillverkning av komponenter. Bland de kemikalier som är i fokus finns plast- och gummikemikalier, skärvätskor, biocider, metaller, PFAS och lösningsmedel.

Vi utvecklar provtagningsmetodik genom att göra strukturerade labbförsök med konstgjord hud, olika provtagningsmedier, olika kemikalieblandningar, samt efterföljande provbearbetning och analys. Fokus ligger på icke-skadliga torkmetoder med målet att de ska kunna anpassas för självprovtagning.

Vi testar parallellt våra metoder i fält för att pröva dem i verkliga arbetsmiljöer. På så vis kan projektet bidra till en kartläggning av hudens exponering för flera olika hälsoskadliga ämnen.

Projektfakta

  • Projektnamn: Kemikalier på huden – utveckling och validering av provtagningsmetodik för att mäta blandad hudexponering i arbetsmiljön
  • Finansiär: AFA Försäkring
  • Budget: 2 143 000 SEK
  • Period: 2022 - 2024

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

  • 3. God hälsa och välbefinnande
  • 8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Prenumerera på våra nyhetsbrev