1. Startsida
  2. Vårt erbjudande
  3. Referenscase
  4. Miljöundersökningar vid Kirunas gruvor
Naturbild i fjällmiljö

Miljöundersökningar vid Kirunas gruvor

Under mer än ett decennium har IVL Svenska Miljöinstitutet mätt vattenföring, nivåer i vattendrag och grundvattenförekomster kring gruvverksamheter i Kiruna kommun på uppdrag av LKAB.

Syftet har varit att övervaka gruvverksamheternas påverkan på det hydrologiska systemet samt på vattenkvalitet och ekologi. Dessutom har IVL haft mätprogram för luftkvalitet i anslutning till verksamhet i Malmberget med omnejd och Kiruna sedan 2007.

Ett grundläggande problem med gruvverksamheter är att man vid arbete under grundvattenytan kontinuerligt måste pumpa bort stora mängder vatten för att gruvorna inte ska vattenfyllas. IVL kan med vattenmätningar beskriva både det naturliga vattensystemet innan brytningen påbörjas, och dess påverkan under driftsfasen på omkringliggande bäckar och sjöar samt grundvatten. Den naturliga vattenföringen kan också användas för att styra bräddvattenflöde från gruvorna så att miljötillstånd för föroreningskoncentrationer i mottagande vattendrag inte överskrids. Mätningarna kan också användas för att kalibrera och verifiera olika modeller som kan simulera olika framtida verksamheter.

Mätstationer i flera vattendrag

IVL:s övervakningssystem är automatiserade och mätinstrumenten är via loggrar uppkopplade mot molntjänster där LKAB direkt kan få tillgång till rådata i webb eller för import i styrsystem. IVL levererar årligen kvalitetssäkrade datasammanställningar och rapporter som beskriver denna information.

IVL:s mätstationer finns i vattendragen Liukattijoki, Mertaseno, Luossajoki, Rakkurijoki och senast i Per Geijer-området, med den omtalade fyndigheten av sällsynta jordartsmineraler.

Luftmätningar på uppdrag av LKAB

Mätningar av partikelhalter i luften med optiska mätinstrument utför IVL årligen för LKAB i Kiruna, Malmberget och Koskullskulle sedan 2017. Med några års mellanrum har även mätningar av ett stort antal andra luftföreningar; kväveoxider, svaveldioxider, ozon, väteflourider, väteklorider, metaller och polycykliska aromatiska kolväten (PAH), gjorts på uppdrag av LKAB.

Partikelmätningsstation vid Malmberget

Partikelmätningsstation vid Malmberget. Foto: IVL Svenska Miljöinstitutet.

Gruvdialogen

IVL drev 2018 ett samfinansierat forskningsprojekt med Boliden, LKAB, Länsstyrelsen Västerbotten, Havs- och vattenmyndigheten, Naturvårdsverket, Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) och Svemin som hette Gruvdialogen. Projektets målsättning var att förbättra miljöprövningen för svenska gruvor. Resultaten blev en handbok, ”Utsläpp till ytvatten från gruvverksamhet - En handbok för beskrivning av påverkan på ytvatten”, som ger vägledning om hur framtida utsläpp till ytvatten från gruvverksamhet kan beskrivas och tas fram.

Kontakta oss