Drönarbild över fabriksområde med skorstenar.

Utsläpp till luft

Var kommer luftföroreningarna ifrån och hur kan vi på bästa sätt minska utsläppen? För att ta reda på vilka föroreningar som finns i luften och varifrån de kommer använder IVL flera olika mätmetoder och övervakningsstrategier.

Utsläpp till luft sker från många källor

Utsläppen till luft kommer främst från vägtrafik, industrier, uppvärmning, sjöfart och arbetsfordon. Andra bidragande källor är småskalig vedeldning, oljeeldade panncentraler och villapannor. Dessutom sker en så kallad import av luftföroreningar från närliggande länder och områden.

Transporter bidrar till flera av de värsta luftföroreningarna. Emissionerna från så kallade fasta källor utgörs i första hand av industrier och större anläggningar.

Vedeldningens hälsoeffekter

En vedeldad brasa är kanske sinnebilden av hemtrevnad. Men de utsläpp av luftföroreningar, såsom partiklar och sot, som uppkommer när vi eldar påverkar såväl människors hälsa som miljön.

Exempel på vårt praktiska arbete med utsläpp

Svenska Miljöemissionsdata, SMED

IVL ansvarar för att ta fram, beräkna och sammanställa underlag avseende emissioner till luft i Sverige inom ramen för SMED:s sakområde "Luft och klimat". Detta sker bland annat för Sveriges rapportering till FN:s konvention om gränsöverskridande luftföroreningar – UNECE CLRTAP.

Läs mer om SMED Länk till annan webbplats.

Verktyg ska minska fordonsflottans utsläpp

Det övergripande målet med EU-projektet uCARe är att minska utsläppen från den samlade fordonsflottan genom att ge fordonets användare enkla verktyg för att minska sina individuella utsläpp.

Läs mer om uCARe Länk till annan webbplats.

Ny teknik för övervakning av sjöfartens utsläpp

EU-projektet Scipper arbetar med luftkvalitet genom att förbättra och utveckla sjöfartens övervakningssystem av utsläpp. Projektet omfattar bland annat tester av sensorer, mätningar med drönare, satelliter och andra fjärranalyssystem och mätningar i avgasplymer.

Läs mer om Scipper Länk till annan webbplats.

CARES - bättre mätning av vägtrafikens utsläpp i verklig körning

EU-projektet CARES arbetar för att förbättra stadsluften genom att övervaka och mäta utsläpp från trafiken. Det ska utveckla instrument och mjukvara som testas och demonstreras i tre städer i Europa samt i Kina.

Läs mer om CARES Länk till annan webbplats.

Analys av föroreningar i arbetsmiljön

Mätningar av ger viktigt underlag för riskbedömningar. IVL använder olika typer av mätningar för att kartlägga arbetsmiljön, samt analyserar damm, lösningsmedel, kväveoxider, halten av organiska ämnen och olika typer av mikroorganismer.

Läs mer om analys av föroreningar i arbetsmiljön Länk till annan webbplats.